Vyrocna
Výročná schôdza
ZO SZCH Horné Saliby 2010
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Vážení chovatelia, priatelia, vážení hostia. Vítam Vás na našej výročnej členskej schôdzi ZO SZCH.

Program našej chôdze je nasledovný :

1. Zahájenie
2. Zhodnotenie cinnosti ZO za rok 2009
3. Odborná komisia holubiarska, hydinárska a králikárska podá správu o cinnosti.
4. Referát pokladníka o stave financnej hotovosti v pokladni.
5. Kontrolór nás oboznámi o kontrole pokladne.
6. Predstavenie nových clenov
7. Plán práce na rok 2011
8. Uskutocnenie brigád
9. Zaplatenie clenských príspevkov na rok 2011 a objednanie krúžkov na rok 2012
10. Obcerstvenie
11. Diskusia a záver


Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2010

Od výročnej schôdze uskutočnenej v roku 2010 predseda a tajomník ZO sa zúčastnili na Malokarpatskej oblastnej konferencii v priestoroch Združenej strednej školy v Ivanke pri Dunaji. Na tejto konferencii sa zúčastnili zástupcovia 11 organizácií, spadajúcich pod Malokarpatský oblastný výbor ako i bývalí tajomník RR -SZCH Ing. Štefan Michalík. Konferencia prebiehala podľa vopred pripraveného programu, ktorý bol schválený ako prvý na samom začiatku rokovania.
Celkovú činnosť za uplynulé obdobie predniesol predseda Peter Nádaždy a postupne i predsedovia jednotlivých odborných komisií pracujúcich popri oblastnom výbore. Finančnú správu predniesol pokladník Dušan Deák. Účastníci Malokarpatskej oblastnej konferencie zobrali na vedomie všetky správy , ktoré odzneli ako aj správu o hospodárení, i kalendár plánu výstav na rok 2010. Taktiež všetky pripomienky a návrhy podané na konferencii a zapísané v záverečnom uznesení ako aj voľbu nového 9- členného výboru v zložení:
Dipl. Ing. HORR Bohumír PhD. - predseda,
LÉVAI Oto - podpredseda,
PAVLÍČEK Pavel - tajomník,
DEÁK Dušan - ekonóm,
SZOMBATH Alexander - predseda hydinárskej komisie,
SZARKA Štefan - predseda holubárskej komisie,
KOVÁČ Karol - predseda králikárskej komisie,
BALÁŽ Benedikt - predseda komisie pre prácu s mládežou,
NÁDAŽDY Peter - kultúra a styk s médiami.
Rrevízna komisia: HULKA Miroslav - predseda,
PALLA Anton a Ing. BLECHA Bohuslav - členovia komisie.
Zaplatili sme členské príspevky a objednali sme obrúčky na rok 2011. Aj v našej organizácii sa uskutočnili voľby. Zvolených funkcionárov už každý člen pozná.
V roku 2010 sme dvakrát organizovali členskú schôdzu. Výbor ZO zasadal pravidelne raz za dva mesiace, a keď bolo potrebné aj častejšie. Teraz mi dovoľte, aby som Vás oboznámil výstavami, ktoré sme organizovali v roku 2010. Prvú propagačnú výstavu sme usporiadali v Sládkovičove na letecký deň. Ďalšia propagačná výstava sa konala v Tešedíkove, v Dolných Salibách, v Trsticiach a na Galantských trhoch.
V dňoch 24-26.9.2010 v budove starej školy v Horných Salibách sa uskutočnila VII. Salibská výstava zvierat, ktorá bola kreatívne pripravená pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vystavované zvieratá boli dobrej kvality, čo sa potvrdilo pri posudzovaní jednotlivých druhov. Ďalej by som chcel spomenúť celoštátnu výstavu v Nitre, pri ktorom p.Németh a p.Stefanek boli vyznamenaní s najvyšším vyznamenaním SZCH, zápisom do knihy cti. Vyznamenanie im odovzdal predseda SZCH Ing.Matyáš a tajomníčka SZCH Ing.Dúbravská. Niektorí členovia našej ZO na týchto výstavách vystavili svoje zvieratá a dosiahli veľmi dobré výsledky. Je to dobrou školou pre každého chovateľa, veď tu sa dajú porovnať holuby, spoznať chyby našich zvierat. Získame veľa skúseností. Ale máme aj takých chovateľov, ktorí sa nezapoja do činnosti organizácie. Boli by sme radi , keby títo členovia ZO pomohli pri brigádach alebo pri skladaní klietok . Preto mi dovoľte, aby som vyslovil uznanie, pochvalu no hlavne úprimné poďakovanie tým členom ZO, ktorí sa zúčastnili na brigádach a pri realizácii našej výstavy. Máme ešte technický problém platnosťou web stránky,ktorá sa skončila dňa 23.02.2011, momentálne nie je funkčná,.Vykonal som už potrebné kroky k obnoveniu stránky, nakoľko p.B Horr už nás tým nebude sponzorovať. Ročne to bude vychádzať na 60,77 Eur, po prerátaní 2 Eura na jednotlivca. . Teraz je to na nás či to odsúhlasíme a budeme všetci na tej stránke alebo neobnovíme. Ja osobne som za, lebo naša stránka je jedna z najlepší web stránok na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2010 podporili našu organizáciu. Vážení chovatelia, na záver by som chcel popriať našej organizácii veľa energie do ďalšej práce a samozrejme veľa úspechov pri uskutočnení výstav a veľa chovateľských úspechov.
Pre zväčšenie klikni na obrázok
Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde