Vyrocna 2012
Výročná schôdza
ZO SZCH Horné Saliby 2012
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Vážení chovatelia, priatelia, vážení hostia. Vítam Vás na našej výročnej členskej schôdzi ZO SZCH.

Program našej chôdze je nasledovný :

1. Zahájenie
2. Zhodnotenie cinnosti ZO za rok 2011
3. Odborná komisia holubiarska, hydinárska a králikárska podá správu o cinnosti.
4. Referát pokladníka o stave financnej hotovosti v pokladni.
5. Kontrolór nás oboznámi o kontrole pokladne.
6. Predstavenie nových clenov
7. Plán práce na rok 2011
8. Uskutocnenie brigád
9. Zaplatenie clenských príspevkov na rok 2011 a objednanie krúžkov na rok 2012
10. Obcerstvenie
11. Diskusia a záver


Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2011

Od výročnej schôdze uskutočnenej v roku 2011 predseda a tajomník ZO sa zúčastnili na Malokarpatskej oblastnej konferencii v priestoroch Združenej strednej školy v Ivanke pri Dunaji.
Prítomných privítal p. Deák, stručne oboznámil zástupcov ZO so situáciou, v ktorej sa reálne nachádzali. Prečítal list od p. Pavlíčka (taj.OV), ktorý kriticky zhodnotil činnosť ZO a oznámil ukončenie funkcie tajomníka Malokarpatského OV - s okamžitou platnosťou. Zároveň prečítal list p. Horra pred.OV , ktorý bol tiež kriticky naladený.
Aktív poveril p. Hulku prevziať agendu tajomníka OV od p. Pavlíčka a zvolať aktív funkcionárov ZO s programom (§ 16 odst. 4)
Aktív bol zvolený 21.5.2011, na ktorom sa zúčastnilo 80 % ZO SZCH v oblasti. Prítomných stručne oboznámili o splnení bodov, ktorými poveril aktív funkcionárov Malokarpatského OV. Bola zvolená mandátová komisia, návrhová komisia a overovatelia zápisnice. Mandátová komisia informovala o uznášaniaschopnosti aktívu.
Odsúhlasenie zmien funkcionárov Malokarpatského OV :
- zmena tajomníka - na základe písomnej rezignácie p. Pavlíčka bol zvolený do funkcie tajomníka OV Malokarpatského p. Hulka - jednohlasne
- Doplnenie predsedu revíznej komisie, kde bol odsúhlasený p. Szombath - jednohlasne
- Do funkcie predsedu hydinárskej komisie bol zvolený p. Hulka - jednohlasne
- Do funkcie predsedu OV Malokarpatského bol zvolený p. Nadaždy - jednohlasne
A teraz z našej činnosti. V roku 2011 sme dvakrát organizovali členskú schôdzu. Výbor ZO zasadal pravidelne raz za dva mesiace, a keď bolo potrebné aj častejšie.

Členovia našej organizácie sa zúčastnili na týchto výstavách:
15.1.2011 Oblastná výstava holubov v Lehniciach
Dél-Buda régió galamb kiállítása Budapest
25.1.2011 Texán klub kiállítás Kerekegyháza
18-21.8.2011 Celoštátna výstava mláďat zvierat v Nitre
23.-25.9.2011 Malokarpatská oblastná výstava v Ivanke pri Dunaji
Lehnická výstava v Lehniciach
30.9.-2.10.2011 Salibská výstava v Horných Salibách
8.-9.10.2011 Klubová výstava moravských pštrosov Topolčanoch
Senecká výstava v Senci
Gabčíkovská výstava v Gabčíkove
15.10.2011 Klubová výstava výletkov Texanov v Galante
23.10.2011 Žitnoostrovská výstava v Malých Dvorníkoch
25.-27.11.2011 Celoštátna výstava zvierat v Nitre
Klubová výstava Texanov v Nitre
Teraz mi dovoľte, aby som Vás oboznámil výstavami, ktoré sme organizovali v roku 2011. Prvú propagačnú výstavu sme usporiadali v Sládkovičove na letecký deň. Ďalšia propagačná výstava sa konala v Tešedíkove a Dolných Salibách.
V dňoch 30.9.-2.10.2011 v budove starej školy v Horných Salibách sa uskutočnila VIII. Salibská výstava zvierat, ktorá bola kreatívne pripravená pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vystavované zvieratá boli dobrej kvality, čo sa potvrdilo pri posudzovaní jednotlivých druhov. Ďalej by som chcel spomenúť celoštátnu výstavu v Nitre. Niektorí členovia našej ZO na týchto výstavách vystavili svoje zvieratá a dosiahli veľmi dobré výsledky. Je to dobrou školou pre každého chovateľa, veď tu sa dajú porovnať holuby, spoznať chyby našich zvierat a získame veľa skúseností. Dovoľte mi, aby som vyslovil uznanie, pochvalu no hlavne úprimné poďakovanie tým členom ZO, ktorí sa zúčastnili na brigádach a pri realizácii našej výstavy. Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2011 podporili našu organizáciu, aj pánovi Klementovi , ktorý prispel s dopravou do Maďarska na výstavu.

Vážení chovatelia, na záver by som chcel popriať našej organizácii veľa energie do ďalšej práce a samozrejme veľa úspechov pri uskutočnení výstav a veľa chovateľských úspechov.

Ďakujem
Pre zväčšenie klikni na obrázok
Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
Suplementy pro Vaše svaly a síly